uvod
kazalo vaj
nazaj

VODORAVNI MET

fizika@vaje logo
NAVODILO ZA UČITELJA
NAVODILO ZA DIJAKA


VODORAVNI MET – NAVODILO ZA UČITELJA

Slika 1. Z deščico smo ob desko pritrdili elastiko. Klikni na sliko, da jo boš videl v originalni velikosti!
Oprema, ki jo potrebujemo za vajo, je zares skromna. Potrebujemo elastiko, desko (morda polica iz kakšne omare), svoro, deščico, vijak, težji predmet, svinčnik z radirko in list papirja. Elastiko razrežemo in pritrdimo z deščico na desko, kot kaže slika 1.

Naprava z streljanje kovancev je tako že pripravljena. Kovanec položimo tako, da ga elastika objame. Potem ga potisnemo nazaj do predmeta z večjo maso ali žebljička. Držimo ga tako, da na kovanec pritiskamo tisti del svinčnika, na katerem je elastika. Svinčnik v trenutku odmaknemo navzgor in kovanec bo odfrčal v vodoravni smeri. Tam, kjer je padel na tla, nalepimo na tla list papirja. Glej sliki 2 in 3.

Slika 2. Kovanec je pripravljen za strel. Klikni na sliko, da jo boš videl v originalni velikosti! Slika 3. Dijak se pripravlja na izstrelitev kovanca. Klikni na sliko, da jo boš videl v originalni velikosti!

Slika 4. Klikni na sliko, da jo boš videl v originalni velikosti!
Ko bomo ustrelili kovanec na list papirja, ki smo ga prilepili na tla, bomo opazili, da se pozna mesto pristanka kovanca. Zato bomo zlahka označili domet. Pri vseh strelih dokaj enako napnemo elastiko, zato je tudi domet precej konstanten, kar je vidno na sliki 4. Sedaj izmerimo domete, iz njih izračunamo hitrosti in jih vrišemo v histogram. Izračunamo povprečje ter ocenimo napako.

 


 
 
 
VODORAVNI MET – NAVODILO ZA UČENCA 

II. VODORAVNI MET

IME IN PRIIMEK

RAZRED

DATUM:

   

1. Uvod

Pri pouku smo organoleptično ugotovili, da je vodoravni met krivo gibanje, ki pa je v navpični smeri enako prostemu padanju. Na kratko opiši poskus, ki smo ga naredili, in ugotovitev, na podlagi katere smo opazili podobnost obeh gibanj:

2. Teoretični del

Vodoravni met si lahko mislimo sestavljeno iz dveh gibanj: iz enakomernega v vodoravni smeri in enakomerno pospešenega v navpični smeri. Zapiši (kar pod ta odstavek) z enačbama, kako se pri vodoravnem metu s časom spreminjata koordinati x in y. Iz prve enačbe izrazi čas in dobljeni izraz vstavi namesto časa v drugo enačbo. Iz tako dobljene enačbe izrazi začetno hitrost.

3. Potrebščine

Pritrjena elastika, kovanca, papir, svinčnik z radirko, meter.

4. Navodilo

Okoli kovanca postavi elastiko in kovanec premakni do ovire, tako da je elastika napeta. Kovanec drži prislonjen ob mizo tako, da ga tiščiš s tisto stranjo svinčnika, na kateri je radirka. Svinčnik privzdigni in kovanec bo odletel v vodoravni Označi mesto pristanka kovanca. To je koordinata x. Strelov naj bo 24. Izmeri y in vseh 24 x in izračunaj 24 vrednosti začetne hitrosti. Potem izračunaj še začetno hitrost, ki jo zapiši tudi z absolutno in relativno napako. Do absolutne napake boš prišel tako, da boš hitrosti vnesel v histogram in okoli povprečja izbral tolikšen interval, da bo v njem približno 2/3 izmerkov hitrosti.

5. Meritve in izračuni

izmerjeno

Izračunano

y [m] 

x [m] 

v [m/s] 

v [m/s] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Opažanja in opombe

 

7. Dodatna naloga. Ali bo domet daljši, če boš uporabil kovanec za 1 SIT namesto kovanca za 5 SIT? Utemelji svojo napoved.


 


uvod
kazalo vaj
nazaj