sile

 1. S kolikšno silo privlačiš k sebi Zemljo?
  Rp:
  Po 3.Newtonovem zakonu je sila s katero privlačim Zemljo nasprotno enaka sili s katero Zemlja privlači mene - to je težo!

  Torej:

  $ \vec{{F}} $ = - $ \vec{{F}}_{g}^{}$

  Velikosti obeh sil sta enaki:

  F = Fg = mg = 100kg . 10m/s2 = 1000N

 2. S kolikšno silo privlači kamen z maso 2 kg Zemljo?
  Rp:
  Po 3.Newtonovem zakonu je sila s katero kamen privlači Zemljo nasprotno enaka sili s katero Zemlja privlači kamen - to je težo!

  Torej:

  $ \vec{{F}} $ = - $ \vec{{F}}_{g}^{}$

  Velikosti obeh sil sta enaki:

  F = Fg = mg = 2kg . 10m/s2 = 20N

  in to je to ;)

 3. Če na vzmet obesiš 0,3 kg, se raztegne za 1,5 cm. Izračunaj koeficient vzmeti! Za koliko se vzmet raztegne, če nanjo obesiš 0,5 kg?
  Rp:
  Hookov zakon

  m1 = 0.3kg

  x1 = 1.5cm = 0.015m

  m2 = 0.5kg

  F = k . x0

  k = $\displaystyle {\frac{{F}}{{x_0}}}$

  k = $\displaystyle {\frac{{g \cdot m}}{{x_0}}}$

  k = $\displaystyle {\frac{{10m/s^2 \cdot 0.3kg}}{{0.015m}}}$

  k = 200kg/s2

  x2 = $\displaystyle {\frac{{F}}{{k}}}$

  x2 = $\displaystyle {\frac{{m\cdot a}}{{k}}}$

  x2 = $\displaystyle {\frac{{0.5kg \cdot10m/s^2}}{{200kg/s^2}}}$

  x2 = 0.025m = 2.5cm

 4. Vzmet se raztegne 2,5 cm, če nanjo obesiš 0,5 kg. Izračunaj koeficient vzmeti! Koliko moramo obesiti na vzmet, da bo raztezek 3 cm?
  Rp:
  Ali vidite kakšne vzporednice z prejšnjo nalogo???

 5. Razstavi silo F na komponenti Fx in Fy ter izračunaj njuni vrednosti! Sila F = 4N je nagnjena glede na vodoravnico za 30o. Nalogo reši računsko in grafično!
  Rp:
  Predpostavljam da je vodoravnica pravzaprav Fx.
  Slika 9: To je za fazane.
  \includegraphics[width=180pt]{Untitled-1.png.eps}

  $ \vec{{F}}_{x}^{}$ + $ \vec{{F}}_{y}^{}$ = $ \vec{{F}} $

  Hmm to se fazani učijo...škoda da ne znajo kotnih funkcij.

  No fazani mate tm eno lepo slikco.. pa se znajdte.

  sin 30o = $\displaystyle {\frac{{F_y}}{{F}}}$

  Fy = F . sin 30o

  Fy = 4N . $\displaystyle {\frac{{1}}{{2}}}$

  Fy = 2N

  cos 30o = $\displaystyle {\frac{{F_x}}{{F}}}$

  Fx = cos 30o . F

  Fx = $\displaystyle {\frac{{\sqrt{3}}}{{2}}}$ . 4N

  Fx = 2$\displaystyle \sqrt{{3}}$N

 6. Razstavi silo F na komponenti Fx in Fy ter izračunaj njuni vrednosti! Sila F = 5 N je nagnjena glede na vodoravnico za 60o. Nalogo reši računsko in grafično!
  Rp:
  kot zgoraj Fx = F cos$ \varphi$ Fy = F sin$ \varphi$

 7. Razstavi silo F na komponenti Fx in Fy ter izračunaj njuni vrednosti! Sila F = 4N je nagnjena glede na vodoravnico za 70o.
  Rp:
  Fx = 1, 37N, Fy = 3, 76N

 8. Razstavi silo F na komponenti Fx in Fy ter izračunaj njuni vrednosti! Sila F = 8N je nagnjena glede na vodoravnico za 20o.
  Rp:
  Fx = 7, 52N, Fy = 2, 74N

 9. Fotografski aparat z maso 1,5 kg stoji na stativu, ki ima tri noge. Kot med nogami stativa je 120o, kot med posamezno nogo stativa in navpičnico pa 30o. S kolikšno silo pritiska fotoaparat na vsako nogo stativa?

 10. Cestna svetilka visi na sredi 10 m dolge žice, ki je napeta preko ceste. Zaradi teže svetilke 50 N se žica na sredini povesi za 50 cm. S kolikšno silo je napeta žica?

 11. Sliko, ki tehta 60 N, bi radi obesili na steno. Imamo vrvico, ki se strga pri sili, večji od 60 N. Koliko največ sta lahko narazen pritrdišči vrvice, če je le?ta dolga 50 cm?

 12. Lok ima tetivo z dolžino 1,5 m. S kolikšno silo moramo napeti lok, če je tetiva napeta s silo 200 N, kadar jo potegnemo za 20 cm k sebi?

 13. Na dva dinamometra pritrdiš utež z maso 500g. En dinamometer vlečeš vodoravno, drugega pa pod kotom 30o stopinj glede na vodoravnico. Koliko pokažeta dinamometra?

 14. Na dva dinamometra pritrdiš utež z maso 400g. Prvi dinamometer vleče utež vodoravno, drugi pa je nagnjen za kot 45o stopinj glede na vodoravnico. Kolikšno silo pokažeta dinamometra? Za kolikšen kot moramo nagniti drugi dinamometer, da bo pokazal trikrat toliko, kot pokaže prvi dinamometer?

 15. Na dva dinamometra je pritrjena utež z maso 200 g. Oba dinamometra sta nagnjena za kot 45o glede na navpičnico. Kolikšno silo pokažeta dinamometra? Kolikšen mora biti ta kot, da vsak dinamometer pokaže enako vrednost, kot je sila teže?
  Rp:
  ravnovesje sil:

  F = $ {\frac{{F_g}}{{\sqrt{2}}}}$ = $ {\frac{{2N}}{{\sqrt{2}}}}$ = 1, 41N

  pri kotu $ \varphi$ = 60o, kajti tedaj ležijo sile na stranicah enakostraničnega trikotnika

 16. Na dva dinamometra je pritrjena utež z maso 200 g. Oba dinamometra sta nagnjena za kot 30o glede na navpičnico. Kolikšno silo pokažeta dinamometra? Kolikšen mora biti ta kot, da vsak dinamometer pokaže enako vrednost, kot je sila teže?
  Rp:
  F = 1, 155N

 17. Na dva dinamometra je pritrjena utež z maso 200 g. Oba dinamometra sta nagnjena za enak kot glede na navpičnico. Kolikšen mora biti ta kot, da dinamometra pokažeta enako vrednost kot je sila teže?

 18. Na dva dinamometra je pritrjena utež z maso 200 g. Oba dinamometra sta nagnjena za enak kot glede na navpičnico. Kolikšen mora biti ta kot, da dinamometra pokažeta dvakrat večjo vrednost kot je sila teže?

 19. Na telo delujeta sili F =8 N in F =12 N tako da je med njima kot 30o. Koliko je velikost rezultante? Nalogo reši računsko in grafično!

 20. Na telo delujeta sili F = 15 N in F = 10 N tako da je med njima kot 60o. Koliko je velikost rezultante? Nalogo reši računsko in grafično!

 21. V središču kvadratne plošče delujejo v ravnini sile 2 N proti oglišču A, 4 N proti oglišču B, 6 N proti oglišču C in 8 N proti oglišču D. Določi smer in velikost rezultante! Nalogo reši računsko in grafično!

 22. Na telo delujeta sili 5 N in 7 N tako da je med njima kot 30o. Koliko je velikost rezultante? Nalogo reši računsko in grafično!

 23. Na telo delujeta sili 5 N in 10 N tako da je med njima kot 60o. Koliko je velikost rezultante? Nalogo reši računsko in grafično!

 24. Izračunaj rezultanto sil 20N in 15N, če
  a)
  imata sili enako smer
  b)
  imata sili nasprotno smer
  c)
  imata skupno prijemališče in oklepata kot 90o!
  Nalogo reši računsko in grafično!
  Rp:
  primer seštevanja vektorjev:

  Fa = 20N + 15N = 35N

  Fb = 20N - 15N = 5N

  Fc = $ \sqrt{{(20N)^2+(15N)^2}}$ = 25N

 25. Izračunaj rezultanto sil 20N in 15N, če
  a)
  imata sili enako smer
  b)
  imata sili nasprotno smer
  c)
  je med silama pravi kot!
  Rp:
  primer seštevanja vektorjev kot zgoraj:

  Fa = 28N

  Fb = 4N

  Fc = 20N

 26. Izračunaj rezultanto sil 4N in 5N, če
  a)
  imata sili enako smer
  b)
  imata sili nasprotno smer
  c)
  imata skupno prijemališče in oklepata kot 90o!
  d)
  imata skupno prijemališče in oklepata kot 60o!
  Nalogo reši računsko in grafično!

 27. Izračunaj rezultanto sil 4 N in 3 N, če
  a)
  imata sili enako smer
  b)
  imata sili nasprotno smer
  c)
  imata skupno prijemališče in oklepata kot 90o!
  d)
  imata skupno prijemališče in oklepata kot 60o!
  Nalogo reši računsko in grafično!

 28. Izračunaj maso svetilke, če je sila v vrvi AC enako 140 N, v drogu AB pa 100 N! Nalogo reši računsko in grafično! Glej sliko 10!
  Slika 10: Svetilka na steni.
  \includegraphics[width=100pt]{svetilka-1}

 29. Izračunaj maso svetilke, če je sila v vrvi CB enaka 8 N, v drogu AB pa 6 N! Nalogo reši računsko in grafično! Glej sliko 11!
  Slika 11: Svetilka na steni.
  \includegraphics[width=75pt]{svetilka-2}

 30. Napiši vse 3 Newtonove zakone s simboli in besedami!!! Napiši vse zaviralne sile. Posebej silo upora (skupina b=trenja)
  Rp:
  1.Inercija ali vztrajnost: telo vztraja v svojem gibanju , če ga ne zmoti nobena zunanja sila. Če in samo če je vsota vseh sil na telo enaka 0, potem telo miruje ali pa se giblje premo-enakomerno.

  2.: vsota zunanjih sil na opazovano telo je produktu med maso telesa in njegovim pospeškom.

  3.reakcija: Če 1. telo deluje na 2. telo z neko silo, potem tudi 2. telo deluje na 1. telo z nasprotno enako silo.

  Zaviralne sile: LEPENJE, TRENJE, UPOR.

  TRENJE: deluje med nekim telesom in neko stvarjo (tla, drugo telo...).

  Telo se pri trenju GIBLJE.

  LEPENJE: deluje med nekim telesom in neko stvarjo (tla, drugo telo...).

  Telo se pri lepenju NE GIBLJE.

  UPOR: (npr.zraka):ko neko telo npr. pada s stolpnice ima manjši pospešek od 9,81 m/s2, ker ga upor zraka zaustavlja. Tako telo pade na tla z manjšo hitrostjo, kot pa bi pri padu brez upora zraka (prosti pad).

  NE POZABI NAPISATI NEWTONOVE ZAKONE ŠE S SIMBOLI!!!!!

 31. Dva silomera sta nagnjena za 45 stopinj glede na navpičnico. Na silomera je pritrjena kroglica z maso 400g. Koliko pokažeta silomera? Za kolikšen kot glede na navpičnico morata biti nagnjena silomera, da pokažeta 2 krat večjo silo, kot je pa teža kroglice?
  Rp:
  Narišemo in sile sestavimo v trikotnik.
  Slika 12: Dva dinamometra.
  \includegraphics[width=70pt]{dinamometra-1}

  Fkroglice = 4N

  RAZBEREMO Z SLIKE 12: Fsilomera = $ {\frac{{F_g}}{{2}}}$ . $ \sqrt{{2}}$ = 2N . 1, 41 = 2, 8N

  če naj silomera pokažeta 2 krat večjo silo, potem mora vsak kazati 8N, ne pa 4N in zato trikotnik ni več enakostranični - je pa naloga težja;)

  velja:

  cos$\displaystyle \alpha$ = $\displaystyle {\frac{{\frac{F_g}{2}}}{{F_{silomera}}}}$

  ker je: Fsilomera = 2Fg

  sledi:

  cos$\displaystyle \alpha$ = $\displaystyle {\frac{{1}}{{4}}}$

  in $ \alpha$ = 75, 6o

 32. Gostota bakra je 8, 9g/cm3. Kako dolgo žico s premerom 2mm lahko narediš iz 3kg bakra?
  Rp:
  polmer žice je samo polovica premera r = 1mm

  m = $\displaystyle \varrho$V = $\displaystyle \varrho$Sl = $\displaystyle \varrho$$\displaystyle \pi$r2l

  l = $\displaystyle {\frac{{m}}{{\varrho \pi r^2 l}}}$ = 107, 3m

 33. Gostota aluminija je 2, 7g/cm3. Koliko je višina Al plošče s stranicama 3m in 4m, če je masa plošče 6kg?
  Rp:

  m = $\displaystyle \varrho$V = $\displaystyle \varrho$Sh = $\displaystyle \varrho$abh

  h = $\displaystyle {\frac{{m}}{{\varrho a b}}}$ = 0, 185mm

 34. Boja s polmerom 1,11 dm je pritrjena z žico na dno morja, tako da je boja tik pod gladino. Teža boje je 30N. Predpostavi, da ima morska voda enako gostoto kot sladka voda.
  a)
  sila vzgona
  b)
  sila žice
  c)
  koliko % boje je pod vodo, če se žica strga in boja splava na površje
  Rp:

  V = $\displaystyle {\frac{{4}}{{3}}}$ . $\displaystyle \pi$ . r3 = 5, 7dm3

  gostota H2O je 1kg/dm3

  a)

  Fv = $\displaystyle \varrho_{{tekoc\v{d}ne}}^{}$ . V . g = 1kg/dm3 . 5, 7dm3 . 10m/s2 = 57N

  b)

  Fz = Fv - Fg = 57N - 30N = 27N

  c)

  $\displaystyle \varrho_{{boje}}^{}$ = $\displaystyle {\frac{{m}}{{V}}}$ = $\displaystyle {\frac{{3kg}}{{5,7dm^3}}}$ = 0, 53kg/dm3     $\displaystyle \Rightarrow$ 53%

  53% boje je pod vodo

 35. Okrogla boja s polmerom 0, 91 dm, ki je težka 20 N, je pritrjena na morsko dno s kovinsko žico tako, da je popolnoma potopljena. V računih predpostavi, da je gostota morske vode enaka gostoti sladke vode!
  a)
  Kolikšna je sila vzgona na bojo?
  b)
  S kolikšno silo je napeta žica?
  c)
  Žica se strga in boja priplava na gladino. Kolikšen del njene prostornine ostane pod vodo?
  Rp:
  prostornina boje: V = $ {\frac{{4}}{{3}}}$$ \pi$r3 = 3, 14dm3

  sila vzgona: Fv = $ \varrho_{v}^{}$gV = 31, 4N

  sila, s katero je napeta žica: F = Fv - Fg = 11, 4N

  del žoge pod vodo: $ {\frac{{V'}}{{V}}}$ = $ {\frac{{\varrho_v g V'}}{{\varrho_v g V}}}$ = $ {\frac{{F_g}}{{F_v}}}$ = 0, 635

 36. Okrogla boja s polmerom 1,11 dm, ki je težka 30 N, je pritrjena na morsko dno s kovinsko žico tako, da je popolnoma potopljena. V računih predpostavi, da je gostota morske vode enaka gostoti sladke vode!
  a)
  Kolikšna je sila vzgona na bojo?
  b)
  S kolikšno silo je napeta žica?
  c)
  Žica se strga in boja priplava na gladino. Kolikšen del njene prostornine ostane pod vodo?

 37. Pri merjenju mase kovanca smo kovance polagali v valjasto posodo in merili, koliko je višina potopljenega dela posode. Peter je nameril naslednje podatke.

  Premer posode je d = 2, 257cm in zato je presek valjaste posode S = $ \pi$r2 = 4cm2. Število kovancev v posodi je označil z N, višino potopljenega dela posode pa s h. Izmerjene podatke je zapisal v tabelo.

  N 4 5 6 7 8 9 10
  h [cm] 9,4 10,3 12 13,49 15 16,9 17,6

  Nariši graf prostornine potopljenega dela posode v odvisnosti od števila kovancev! Koliko je masa enega kovanca? Koliko je masa valjaste posode?

  Rp:
  Vnesemo točke v graf, kjer odčitamo Vß in V1. Točke naj bodo jasno vidne, premico narišemo tako, da se kar najbolj prilega točkam.

  h1 $ \doteq$ 1, 5cm, V1 $ \doteq$ 6cm3, m1 $ \doteq$ 6g, mß $ \doteq$ 12g

 38. Pri merjenju mase kovanca smo kovance polagali v valjasto posodo in merili, koliko je višina potopljenega dela posode. Peter je nameril naslednje podatke.

  Premer posode je d = 2, 257cm in zato je presek valjaste posode S = $ \pi$r2 = 4cm2. Število kovancev v posodi je označil z N, višino potopljenega dela posode pa s h. Izmerjene podatke je zapisal v tabelo.

  N 4 5 6 7 8 9 10
  h [cm] 8,2 10,05 11 12,25 13,5 14,45 16,3

  Nariši graf prostornine potopljenega dela posode v odvisnosti od števila kovancev! Koliko je masa enega kovanca? Koliko je masa valjaste posode?

  Rp:
  h1 $ \doteq$ 1, 25cm, V1 $ \doteq$ 5cm3, m1 $ \doteq$ 5g, mß $ \doteq$ 14g

 39. Žoga ima maso 400g in če plava na vodi, je 20% njene prostornine potopljene.
  a)
  Katere sile delujejo na žogo, kadar plava in kako velike so?
  b)
  S kolikšno silo je potrebno potisniti žogo, da jo popolnoma potopimo pod vodo?
  c)
  S kolikšnim pospeškom se začne žoga dvigovati, če jo spustimo iz globine enega metra. V začetnem trenutku lahko zanemarimo silo upora!
  Rp:
  grremo po vrsti:
  a)
  Fg = Fv' = 4N
  b)
  F = Fv - Fg = 16N
  c)
  a = F/m = 40m/s2

 40. Žoga ima maso 400g. Če jo potopimo en meter pod vodno gladino, jo moramo tiščati navzdol s silo F = 15N, da se ne dvigne.
  a)
  S kolikšnim pospeškom se začne žoga dvigovati, če jo spustimo iz globine enega metra. V začetnem trenutku lahko zanemarimo silo upora!
  b)
  Katere sile delujejo na žogo, kadar plava in kako velike so?
  c)
  Kolikšen del (koliko procentov) žoge ostane potopljen pod vodo, ko žoga priplava na površje?
  Rp:
  grremo po vrsti:
  a)
  pospešek a = $ {\frac{{F}}{{m}}}$ = $ {\frac{{15N}}{{0,4kg}}}$ = 37, 5m/s2
  b)
  kadar telo plava nanj delujeta teža Fg in vzgon Fv'; sili sta nasprotno enaki - ker je teža velika Fg = 4N, je velikost sile vzgona prav tolikšna Fv' = 4N - seveda, vzgon deluje le na tisti del žoge, ki je potopljen
  c)
  razmerje med potopljeno prostornino žoge, ko plava V' in celotno prostornino V je enako razmerju med vzgonom na žogo, ko plava, in vzgonom na žogo, ko je popolnoma potopljena:

  $\displaystyle {\frac{{V'}}{{V}}}$ = $\displaystyle {\frac{{\varrho_v g V'}}{{\varrho_v g V}}}$ = $\displaystyle {\frac{{F_v'}}{{F_v}}}$ = $\displaystyle {\frac{{4N}}{{15N+4N}}}$ = 0, 21 = 21%

  saj je sila vzgona na žogo, ko je popolnoma potopljena enaka vsoti sile teže in sile, s katero moramo tiščati žogo pod vodo.

 41. Koliko je gostota Zemlje, ki ima maso 6 . 1024kg in radij 6400km?

 42. Koliko je gostota Sonca, ki ima maso 2 . 1030kg in radij 700000km?

 43. Izračunaj, koliko kg lahko nosi balon, ki je napolnjen s 1000m3 vodika! Gostota vodika je 0, 08kg/m3, gostota zraka pa 1, 2kg/m3!

 44. Ko na vzmet obesimo utež, se vzmet raztegne za a. Nato utež potopimo v vodo. Vzmet se tedaj raztegne b. Maso uteži smo pozabili stehtati, vemo pa, da je a > b. Koliko je gostota uteži? Rezultat izrazi z gostoto vode in obema raztezkoma!

 45. Ko na vzmet obesimo utež, se vzmet raztegne za x. Nato utež potopimo v vodo. Vzmet se tedaj raztegne y. Maso uteži smo pozabili stehtati, vemo pa, da je x > y. Koliko je gostota uteži? Rezultat izrazi z gostoto vode in obema raztezkoma!

 46. Ko na vzmet obesimo utež z maso 200g, se vzmet raztegne 7cm. Nato utež potopimo v vodo. Vzmet se tedaj raztegne 5cm. Koliko je gostota uteži?
  Rp:
  kombiniramo Hookov zakon in Arhimedov zakon

  po varianti a) izračunamo koeficient prožnosti k = $ {\frac{{F_g}}{{x_1}}}$    (= 2/4N/cm = 0, 286N/cm); no saj nam računa ni treba končati!

  nato silo vzgona: Fv = k(x1 - x2) = $ {\frac{{F_g}}{{x_1}}}$(x1 - x2)    (= $ {\frac{{4N}}{{7}}}$)

  nato pa iz razmerja med težo in vzgonom izračunamo gostoto uteži:

  $\displaystyle {\frac{{F_g}}{{F_v}}}$ = $\displaystyle {\frac{{\varrho V g}}{{\varrho_v V g}}}$ = $\displaystyle {\frac{{\varrho}}{{\varrho_v}}}$     $\displaystyle \Rightarrow$     $\displaystyle \varrho$ = $\displaystyle \varrho_{v}^{}$$\displaystyle {\frac{{F_g}}{{F_v}}}$ = $\displaystyle {\frac{{\varrho_v x_1}}{{x_1-x_2}}}$ = 3, 5$\displaystyle {\frac{{kg}}{{dm^3}}}$

  po varianti b) ravno tako izračunamo koeficent prožnosti k ter silo vzgona Fv = k(x1 - x2) = $ \varrho_{v}^{}$Vg

  nadaljujemo malo drugače:

  $\displaystyle \varrho$ = $\displaystyle {\frac{{m}}{{V}}}$ = $\displaystyle {\frac{{m}}{{\frac{k(x_1-x_2)}{\varrho_v g}}}}$ = $\displaystyle {\frac{{mg\varrho_v}}{{k(x_1-x_2)}}}$ = $\displaystyle {\frac{{k x_1\varrho_v}}{{k(x_1-x_2)}}}$ = $\displaystyle {\frac{{\varrho_v x_1}}{{x_1-x_2}}}$ = 3, 5$\displaystyle {\frac{{kg}}{{dm^3}}}$

  in zanimivo - rezultat sploh ni odvisen od koeficienta prožnosti vzmeti!

 47. Kocka iz stiropora plava na vodi. Stranica kocke je dolga cm. V vodo je potopljen cm stranice, cm pa so zunaj.
  a)
  Koliko je gostota stiropora?
  b)
  Koliko je sila vzgona, ki deluje na kocko?
  c)
  Koliko je teža kocke?
  d)
  Kolikšno breme še lahko položimo na kocko, ne da potone?
  Rp:
  $ \varrho_{s}^{}$ = 0, 125kg/dm3

  Fv = 64mN

  Fg = 64mN

  Fg' = 448mN

 48. Kocka iz lesa plava na vodi. Stranica kocke je dolga 12 cm. V vodo je potopljeno cm stranice, cm pa so zunaj.
  a)
  Koliko je gostota lesa?
  b)
  Koliko je sila vzgona, ki deluje na kocko?
  c)
  Koliko je teža kocke?
  d)
  Kolikšno breme še lahko položimo na kocko, ne da potone?
  Rp:
  Arhimedov zakon!

  $ \varrho_{l}^{}$ = $ \varrho_{v}^{}$$ {\frac{{h}}{{a}}}$ = 0, 583kg/dm3

  Fv = $ \varrho_{v}^{}$gV = $ \varrho_{v}^{}$ga2h = 10, 08N

  Fg = 10, 08N

  Fg' = Fv0 - Fg = $\displaystyle \varrho_{v}^{}$ga3 - $\displaystyle \varrho_{l}^{}$ga3 = $\displaystyle \varrho_{v}^{}$ga3 - $\displaystyle \varrho_{v}^{}$$\displaystyle {\frac{{h}}{{a}}}$ga3

  Fg' = $\displaystyle \varrho_{v}^{}$ga2(a - h) = Fv$\displaystyle {\frac{{a-h}}{{h}}}$ = Fv$\displaystyle {\frac{{5cm}}{{7cm}}}$ = 7, 2N

 49. Na telo delujeta v isti točki dve sili: F1 = 10N in F2 = 20N. Izračunaj velikost in smer rezultante, če:
  a)
  sili delujeta vodoravno proti desni?
  b)
  prva deluje vodoravno proti levi, druga pa vodoravno proti desni?
  c)
  prva deluje navpično navzgor, druga pa vodoravno proti levi?

 50. Enaki sili oklepata pravi kot, imata velikost 10N in prijemljeta v isti točki. Poišči silo z istim prijemališčem, ki je z njima v ravnovesju! Nalogo reši računsko in grafično! Ne pozabi napisati merilo za grafično rešitev!

 51. Sili 5N in 12N oklepata pravi kot in prijemljeta v isti točki. Poišči silo z istim prijemališčem, ki je z njima v ravnovesju! Nalogo reši računsko in grafično! Ne pozabi napisati merilo za grafično rešitev!

 52. Sraka sede na vodoravno napeto telegrafsko žico. Obkroži!
  a)
  napetost žice se ne spremeni
  b)
  napetost žice se poveča za težo ptice
  c)
  napetost žice se zmanjša za težo ptice
  d)
  napetost žice se poveča več kot za težo ptice
  e)
  napetost žice se zmanjša za več kot za težo ptice

 53. V roki držimo vzmetno tehtnico, na kateri visi utež z maso 250g. Koliko kaže tehtnica:
  a)
  ko roka miruje?
  b)
  ko se roka giblje navzgor s pospeškom 1, 5m/s2?
  c)
  ko se roka giblje enakomerno navzgor s hitrostjo 0, 2m/s?
  d)
  ko se roka giblje navzdol s pospeškom 1, 5m/s2?

 54. Na vrv pod dvigalom je obešeno breme 150kg. S kolikšno silo breme napenja vrv,
  a)
  če dvigalo miruje?
  b)
  če se dvigalo giblje navzdol s pospeškom 1, 5m/s2?
  c)
  če se dvigalo giblje enakomerno navzdol s hitrostjo 1m/s?
  d)
  če se dvigalo giblje navzgor s pospeškom 1, 5m/s2?

 55. Teža telesa A je 1N, teža telesa B pa 2N. Sile riši kot usmerjene daljice; 1N predstavi z daljico dolžine 2cm. Glej sliko 13!
  Slika 13: Sile na telo A in B.
  [sile na telo A] \includegraphics[width=140pt]{sile-01} [sile na telo B] \includegraphics[width=140pt]{sile-01}
  a)
  Na sliko 13(a) nariši vse sile, ki delujejo na telo A!
  b)
  Na sliko 13(b) nariši vse sile, ki delujejo na telo B!
  c)
  Koliko je sila telesa A na telo B?
  d)
  Koliko je sila telesa B na telo A?
  e)
  S kolikšno silo deluje podlaga na telo B?
  f)
  S kolikšno silo deluje telo B na podlago?
  g)
  Kolikšna je rezultanta vseh sil na telo A?
  h)
  Kolikšna je rezultanta vseh sil na telo B?

 56. Teža telesa A je 3N, teža telesa B pa 1N. Sile riši kot usmerjene daljice; 1N predstavi z daljico dolžine 1cm. Glej sliko 14!
  Slika 14: Sile na telo A in B.
  [sile na telo A] \includegraphics[width=140pt]{sile-02} [sile na telo B] \includegraphics[width=140pt]{sile-02}
  a)
  Na sliko 14(a) nariši vse sile, ki delujejo na telo A!
  b)
  Na sliko 14(b) nariši vse sile, ki delujejo na telo B!
  c)
  Koliko je sila telesa A na telo B?
  d)
  Koliko je sila telesa B na telo A?
  e)
  S kolikšno silo deluje strop na telo B?
  f)
  S kolikšno silo deluje telo B na strop?
  g)
  Kolikšna je rezultanta vseh sil na telo A?
  h)
  Kolikšna je rezultanta vseh sil na telo B?

 57. Telo vlečemo s stalno hitrostjo po podlagah z različnimi koeficienti trenja. Razmerje koeficientov je k1 : k2 : k3 = 0, 2 : 0, 04 : 0, 8. Kolikšno je razmerje sil, s katerimi vlečemo? F1 : F2 : F3 = (Obkroži! )
  a)
  1 : 1 : 1
  b)
  0, 8 : 0, 04 : 0, 2
  c)
  10 : 2 : 40
  d)
  1 : 0, 2 : 4
  e)
  0, 1 : 0, 5 : 0, 025

me 2007-11-05