indukcija

 1. Reaktivno letalo leti s hitrostjo 1080km/h v vodoravni smeri. Kolikšna napetost se inducira med koncema kril z razponom 15m? Navpična komponenta gostote magnetnega polja Zemlje je 5 . 10-5T, vodoravna komponenta gostote magnetnega polja Zemlje pa 2 . 10-4T.
  Rp:
  vem:

  Ui = $ \vec{v} $ . ($ \vec{l} $×$ \vec{B} $)

  ter:

  $ \vec{B} $ = (Bx, 0, Bz), $ \vec{l} $ = (0, l, 0) in $ \vec{v} $ = (v, 0, 0)

  sedaj izračunamo vektorski in skalarni produkt in dobimo:

  Ui = vlBz =...V

 2. Letalo z razponom kril 17m leti s hitrostjo 980km/h. Zaradi indukcije teče po krilih letala tok 3, 4mA. Kolikšna magnetna sila deluje na letalo v Zemljinem magnetnem polju, če leti letalo v smeri:
  a)
  jug - sever
  b)
  zahod - vzhod
  c)
  jugozahod - severovzhod

 3. Transformator ima železno jedro s presekom 20cm . Kolikšno največjo efektivno napetost smemo priključiti na primarno tuljavo s 400 ovoji, če dopustimo, da niha magnetno polje v jedru z amplitudo 1Vs/m2? Frekvenca je 50Hz.

 4. Po homogenem magnetnem polju z gostoto 0, 7T se giblje 10cm dolga kovinska palica s hitrostjo 50cm/s v takšni legi in takšni smeri (nariši!!), da se inducira kolikor mogoče velika napetost. Kolikšna je ta napetost?

 5. V homogenem magnetnem polju z gostoto 0, 6T premikamo 1m dolg vodnik enakomerno s hitrostjo 1m/s. S kolikšno silo ga moramo vleči v smeri pravokotno na silnice, če skozi vodnik teče tok 5A? S kolikšnim pospeškom bi se vodnik začel gibati v smeri pravokotno na silnice, če bi vlečna sila prenehala delovati? Masa vodnika je 200g.
  Rp:
  Naj bo:

  F = Fm = IilB =...N

  in pospešek:

  ma = IilB => a = $ {\frac{{I_{i}lB}}{{m}}}$ =...$ {\frac{{m}}{{s^{2}}}}$

 6. V homogenem magnetnem polju z gostoto B se premo giblje ravna žica s hitrostjo v. Žica oklepa s silnicami kot $ \alpha$. S smerjo, ki je pravokotna na žici in na silnicah, pa oklepa smer gibanja kot $ \delta$. Kolikšna je inducirana napetost? Izpelji to iz tega, kar veš o magnetni sili, ali pa iz indukcijskega zakona!
  Rp:
  iz prve naloge vem:

  Ui = $ \vec{v} $ . ($ \vec{l} $×$ \vec{B} $)

  torej poznam tudi tole velikost:

  Ui = v cos($ \delta$)lB sin($ \alpha$)

 7. Kolikšna magnetna sila deluje zaradi zemeljskega magnetnega polja na 10m dolgo žico, ki je postavljena v smeri vzhod-zahod in po kateri teče tok 10A? ( Bz = 3, 4 . 10-5Vs/m2 )

 8. Tuljavico s 50 ovoji in premerom 2cm vtaknemo med pola magneta, kjer je magnetno polje z gostoto 1T. Kolikšen napetostni sunek se inducira v tuljavi?
  Rp:
  torej:

  Ui$ \Delta$t = $ \Delta$$ \Phi_{{m}}^{}$ = NBS = NB$ \pi$r2...Vs

 9. Po prazni tuljavi, ki ima 1000 ovojev, dolžino 1m in premer 20cm, napeljemo tok 10A. Kolikšen napetostni sunek se inducira pri prekinitvi toka?
  Rp:

  Ui$\displaystyle \Delta$t = L$\displaystyle \Delta$I = $\displaystyle {\frac{{\mu_{0}N^{2}SI}}{{l}}}$ =...Vs

 10. Po tuljavi, ki ima 100 ovojev, dolžino 80cm in premer 10cm teče tok 2A. V njej je tuljavica s 1000 ovoji in premerom 6cm, katere os oklepa z osjo velike tuljave kot 30o.
  a)
  Koliko dela smo opravili, ko smo pognali tok po veliki tuljavi?
  b)
  Kolikšen je magnetni pretok skozi veliko tuljavo?
  c)
  Kolikšen napetostni sunek se inducira v mali tuljavi, ko tok skozi veliko tuljavo izključimo?
  Rp:
  postavimo:

  N1 = 100, l1 = 0, 8m, r1 = 5cm, I1 = 2A, ter N2 = 1000 in r2 = 3cm in $ \varphi$ = 30o

  a) A = $ {\frac{{L_{1} I_{1}^{2}}}{{2}}}$ = $ {\frac{{\mu_{0}N_{1}^{2}SI_{1}^{2}}}{{2l_{1}}}}$ =...J

  b) $ \Phi_{{m}}^{}$ = L1I1 =...Vs

  c) Ui$ \Delta$t = N2B1S2cos$ \varphi$ = $ {\frac{{\mu_{0}N_{1}N_{2}\pi r_{2}^{2}I_{1}\cos \varphi}}{{l_{1}}}}$ =...Vs

 11. Tok po 0, 7m dolgi tuljavi s 100 ovoji se poveča vsako sekundo za 3A. V tej tuljavi je mala tuljava z 200 ovoji in polmerom 2cm. Kolikšno inducirano napetost kaže voltmeter, priključen na malo tuljavo? Geometrijski osi obeh tuljav se pokrivata!
  Rp:
  vem:

  l1 = 0, 7m, N1 = 100, $ {\frac{{\Delta I}}{{\Delta t}}}$ = 3$ {\frac{{A}}{{s}}}$, N2 = 200 in r2 = 2cm

  Ui = $ {\frac{{\mu_{0}N_{1}N_{2}\pi r_{2}^{2}}}{{l_{1}}}}$$ {\frac{{\Delta I}}{{\Delta t}}}$ =...V

 12. V tuljavi, ki je dolga 50cm, ima 1000 ovojev in premer 20cm zanihamo 10cm dolgo prečko, prečno na magnetno polje. Kolikšna napetost se inducira med krajiščema prečke, če teče po tuljavi tok 10A?
  Rp:
  vem:

  Nt = 1000, rt = 10cm, lt = 50cm, lp = 10cm in It = 10A

  Največja napetost ki se inducira je:

  Ui = $ \vec{v}_{{p}}^{}$ . ($ \vec{l}_{{p}}^{}$×$ \vec{B}_{{t}}^{}$) = - $ \omega_{{p}}^{}$lp2Bt

  vem pa tudi, da zaradi nihanja velja enačba:

  M = - Jp$ \alpha_{{p}}^{}$

  => Fgr'sin$ \alpha$ - Fmr' = - Jp$ \alpha_{{p}}^{}$

  če velja sin$ \alpha$  = $ \alpha$, ap = - x$ \omega_{{p}}^{}$ in x  = rt

  mpgr'$ \alpha$x - IilpBtr'2 = - Jpap

  izpeljava je predolga, a ne prezapletena, rešitev:

  $ \omega^{{2}}_{}$ = $ {\frac{{g}}{{6l_{p}}}}$ - $ {\frac{{U_{i}B_{t}}}{{6l_{p}^{2}\varrho_{p} \zeta}}}$

  => Ui2 = $ \omega_{{p}}^{{2}}$lp4Bt2

  dobimo kvadratno enačbo in njeni rešitvi:

  Ui1 = - $ {\frac{{B_{t}^{2}l_{p}^{2}}}{{12\varrho_{p} \zeta}}}$ + $ {\frac{{B_{t}l_{p} \sqrt (B_{t}^{3}l_{p}^{2} + 24gl_{p}\varrho_{p}^{2} \zeta^{2})}}{{12\varrho_{p} \zeta}}}$

  in

  Ui1 = - $ {\frac{{B_{t}^{2}l_{p}^{2}}}{{12\varrho_{p} \zeta}}}$ - $ {\frac{{B_{t}l_{p} \sqrt (B_{t}^{3}l_{p}^{2} + 24gl_{p}\varrho_{p}^{2} \zeta^{2})}}{{12\varrho_{p} \zeta}}}$

 13. Kvadratni okvir iz aluminija obesimo tako, da je zgornja vodoravna stranica v homogenem magnetnem polju z gostoto 1Vs/m2 pravokotno na silnice, spodnja stranica pa je izven polja. Ko okvir spustimo, kmalu doseže konstantno hitrost. Kolikšna je ta hitrost, če je $ \varrho$ = 2, 7g/cm3, specifični upor pa $ \zeta$ = 0, 026($ \Omega$mm2)/m?
  Rp:
  torej:

  Fg = Fm

  torej:

  IiaB = 4$ \varrho$Sag

  $ {\frac{{U_{i}}}{{R}}}$B = 4Sg$ \varrho$

  potem:

  Bav = $ {\frac{{16\varrho \zeta ag}}{{B}}}$

  => v = $ {\frac{{16\varrho \zeta g}}{{B^{2}}}}$

 14. Tuljava s 1000 ovoji in presekom 1dm2 je vrtljiva okrog osi, ki gre skozi središče tuljave in je pravokotna na njeno geometrijsko os. Vztrajnostni moment tuljave okrog te osi je 0, 5kgm2. Na os je pritrjena polžasta vzmet s koeficientom 50Nm. V ravnovesni legi je geometrijska os tuljave vzporedna z magnetnim poljem z gostoto 0, 5T. Tuljavo zasučemo za kot 5o iz ravnovesne lege in spustimo. Zapiši časovni potek inducirane napetosti med priključkoma tuljave! Kolikšna je amplituda napetosti?

me 2007-11-05