električno polje

 1. Naboja e2 = 1$ \mu$C in e1 = 1$ \mu$C sta razmaknjena 50cm. Na katerem mestu med njima je jakost električnega polja največja in koliko je(1C = 1As) ?

 2. Koliko je jakost eklektičnega polja v točki, ki je 1m oddaljena od obeh nabojev v prejšnji nalogi?

 3. Koliko je jakost eklektičnega polja v točki, ki je 1m oddaljena od obeh nabojev v prejšnji nalogi, če je e2 = - 2$ \mu$C?

 4. Kondenzator s kapaciteto 8mF priključimo na napetost 500V in ga potem izpraznimo skozi 3cm3 vode. Za koliko se ta voda segreje?

 5. Kondenzator z razdaljo med ploščama 4dm in površino plošč 400cm2 priključimo na napetost 2000V.
  a)
  Koliko je kapaciteta?
  b)
  Kolikšen naboj se nabere na ploščah?
  c)
  Kolikšna je jakost polja v kondenzatorju?
  d)
  Kolikšna rezultanta deluje na delec z maso 0, 2mg in nabojem 2 . 10-7As, ki se znajde v polju kondenzatorja?

 6. V dveh nasprotnih ogljiščih kvadrata s stranico 10cm se nahajata naboja e1 = e2 = 5 . 10-7As. Kolikšna sila deluje na naboj e3 = - 2 . 10-9As, ki se nahaja v tretjem ogljišču? Koliko je jakost električnega polja na sredi med nabojema e1 in e2?

 7. Kroglici z nabojema 1, 11 . 10-11As in 2, 5 . 10(- 10)As sta oddaljeni za 4cm. Kolikšna je jakost električnega polja v točki, ki je od prve kroglice oddaljena 5cm, od druge pa 3cm?

 8. Kovinsko kroglico premera 2cm in z maso 50g naelektrimo z nabojem 0, 5$ \mu$C in na 60cm dolgi vrvici obesimo v homogeno električno polje z jakostjo 100V/m. Kolikšen je odklon kroglice od navpičnice?

 9. Napetost na kondenzatorju s kapaciteto 10pF izmerimo s statičnim voltmetrom, ki ima kapaciteto 2pF. Kolikšna je bila napetost na kondenzatorju, če namerimo 560V?

 10. Na kondenzatorju s kapaciteto 1nF se nabere naboj 0, 008$ \mu$As. Kolikšna je napetost na katero smo kondenzator priključili? Kolikšna je energija električnega polja v kondenzatorju?

 11. Ploščati kondenzator, katerega plošči imata površini po 20dm2 in sta 3mm narazen, nabijemo z napetostjo 2kV. Kolikšen naboj se nabere na ploščah? Kolikšna sta jakost električnega polja in energija električnega polja v kondenzatorju?

 12. Elektrodi ploščatega kondenzatorja pokrivata po 100cm2 in sta 2mm vsaksebi. Med njima je zrak. Kondenzator priključimo na napetost 500V. Nato elektrodi popolnoma izoliramo in razmaknemo na razdaljo 6mm. Kolikšna je potem napetost med ploščama? Koliko dela smo opravili pri razmaknitvi?

 13. Med vodoravnima elektrodama ploščatega kondenzatorja, ki sta 4cm narazen, pada oljna kapljica s premerom 1$ \mu$m. Kolikšna mora biti napetost med ploščama, da se kapljica ustavi? Naboj kapljice je 3eo. Gostota olja je 0, 9g/cm3.

 14. Enaki kroglici iz aluminija s polmerom 5, 6mm in maso 2g visita na 0, 5m dolgih nitkah. Kolikšen je naboj kroglic, če sta razmaknjeni 20cm? Kolikšen naboj pa je potreben, da sta kroglici enako razmaknjeni, če ju potopimo v alkohol z gostoto 0, 8g/cm3? Influenčna konstanta v alkoholu je 26-krat večja kot v zraku!

 15. Oblak lebdi na višini 1km nad zemeljskim površjem. Nabit je z nabojem 10As. Kolikšna je napetost med oblakom in Zemljo, če je spodnja stran oblaka s površino 0, 5km2 vzporedna z zemeljskim površjem? Predpostavi, da je električno polje homogeno in da so silnice navpične! Oceni jakost električnega polja!

 16. Med ploščama kondenzatorja je homogeno električno polje. Proton, ki zapusti pozitivno naelektreno ploščo, se po času 3 . 10-7s zaleti v dugo ploščo, ki je oddaljena 1, 4cm.
  a)
  Kolikšna je jakost električnega polja v kondenzatorju?
  b)
  Koliko dela je opravilo električno polje, da je premaknilo proton?
  c)
  Koliko je sprememba protonove kinetične energije?

me 2007-11-05